AIK Stilen

AIK Stilen är en del av vår historia. Ordet stil är positivt laddat och betyder "ett riktigt sätt att vara" eller "ett riktigt uppförande". AIK Stilen är således en beskrivning av hur vi AIK:are förväntas uppföra oss.

Under vår mer än hundraåriga historia har vi, genom AIK Stilen, vunnit respekt hos motståndare, publik, domare och andra som våra lag mött. Men AIK Stilen är en färskvara som hela tiden måste planteras inom klubben för att överleva. Gör vi inte det är risken stor att vi tappar vår historia och en av de grundstenar som verksamheten vilar på.

AIK Stilen sammanfattas i fem ledstjärnor som bygger på klubbens uppfattning om vad som kännetecknar en riktig AIK:are.

För några år sedan startade vi därför utbildningen “Vi spelar ihop” som har genomförts bland såväl organisation, ungdomsspelare, A-lag samt våra supportrar. Vi spelar ihop-utbildningen är idag en del av vår utbildning inom ungdomsverksamheten och vi är en bra bit på väg i vårt arbete att motverka företeelser som kränkningar, mobbning och våld.

Lennart Johansson Academy Trophy

AIK Stilen sammanfattas i fem ledstjärnor som bygger på klubbens uppfattning om vad som kännetecknar en riktig AIK:are. AIK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett kön, hudfärg, religion, kultur och sexuallitet.

AIK Stilen är idag utformad så att det finns en röd tråd för hur AIK:are skall bete sig på och i viss mån utanför spelplanen. Alla som kommer till AIK som spelare, ledare eller föräldrar blir utbildade i AIK Stilen.

Detta utgör grunden för AIK Stilen och arbetet med densamma inom både ungdomsfotbollen och AIK Fotboll AB.

AIK Stilen inom AIK FF
Utbildningen “Vi spelar ihop” är en pågående utbildning inom alla AIK:s fotbollslag. Arbetet med den kan du läsa mer om här.

AIK Stilens nyckelord, Attityd, Ansvar och Respekt kan du lära dig om du klickar här.

AIK Stilen inom AIK Fotboll AB
Älska AIK varsamt – en utbildning i skolan riktat mot nuvarande och framtida supportrar.

En AIK:are visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

En AIK:are tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning samt nyttjandet av alkohol i samband med AIK-aktiviteter.

En AIK:are gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och hejar på sina medspelare både i det egna laget och i andra AIK-lag.

En AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.

En AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.

Vi spelar ihop

AIK Stilen är AIK:s värdegrund.
Vi spelar ihop är det övergripande namnet för alla aktiviteter vi utför för att förstärka AIK Stilen. Det finns också i vissa åldrar åldersanpassade utbildningar som ska genomföras.

Syfte

  • Utbildningsprogrammet Vi spelar ihop syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundsfrågor och dess begrepp bland spelare, ledare och föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala förmågan hos såväl enskilda individer som hela laget/gruppen.

Genom detta arbete jobbar vi tillsammans för att förebygga alla typer av kränkningar och mobbning inom laget och åldersgruppen.

Målgrupp
Alla spelare, tränare, ledare, föräldrarepresentanter och ledamöter i AIK Ungdomsfotboll.

Mål
Målet med ”Vi spelar ihop”-programmet är:

  • att spelare, ledare och föräldrar i AIK ska känna till den värdegrund klubben står för
  • att spelare, ledare och föräldrar ska ha samma definition gällande värdegrundsbegreppen
  • att värdegrunden ska vara en självklar del av den vardagliga verksamheten
  • att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplattform för att starta upp det kontinuerliga arbetet, samt utforma och vidmakthålla AIK Stilen så att laget och dess medlemmar alltid i varje situation på och utanför planen agerar korrekt och föredömligt

AIK Stilsföräldrar
Varje träningsgrupp ska ha en AIK Stilsförälder. Gruppens AIK Stilsförälder utses av föräldraföreningen i samråd med tränare och presenteras på föräldramöte i början av året. AIK Stilförälderns roll är att stötta tränaren i genomförandet av aktiviteter och utbildningar i Vi spelar ihop samt arbeta för och hjälpa tränaren att AIK:s värdegrund genomsyrar den vardagliga verksamheten. Om en specifik grupp behöver hjälp med genomförandet av sociala aktiviteter eller hanteringen av uppkomna frågor så ska lagen/åldersgrupperna vända sig till chefstränare inom respektive verksamhetsområde.

Mer information finns under avsnittet ”Vi spelar ihop” i AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsplan.

Fotboll för alla

Fotboll för alla startade som ett tvåårigt arvsfondsprojekt i januari 2013. AIK Fotboll drev detta tillsammans med Amphi produktion och hade som samarbetsorganisationer, RFSU, RFSU Stockholm, Unizon (tidigare SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund), Gestriklands fotbollsförbund, RFSL Ungdom och RFSL.

Fotboll för alla är ett metodmaterial framtaget för att ge tränare verktyg att arbeta för en trygg och inkluderande miljö och som belyser frågor kring rasism, sexism, homofobi och transfobi. Detta för att skapa en fotbollsmiljö där alla kan känna sig välkomna och trivas.

Metodmaterialet består av en pärm på ca 110 sidor som innehåller övningar, ledarhandledning och 5 stycken filmer nära kopplade till fotbollssituationer och har tagits fram som vägledning i tränarnas arbete. Målgruppen är fotbollstränare samt barn och ungdomar i åldrarna 7-19 år och riktar sig till både killar och tjejer.

Metodmaterialet passar bra att användas av enskilda fotbollstränare och i alla fotbollsklubbar. Det är enkelt att ta till sig och att använda praktiskt på fotbollsplanen.

Fotbollen och den övriga idrotten är en positiv kraft där människor möts och utvecklas tillsammans. Vi tror att den kan fungera ännu bättre som det om vi övar oss på att se hur exempelvis normer påverkar oss på planen, i omklädningsrummet och övriga fotbollsmiljöer och vilka konsekvenser det får. Vi tror att en fotbollsmiljö där alla kan trivas och känna sig välkomna kommer att ge upphov till att fler söker sig till fotbollen och att fler stannar kvar.

Alla fotbollens delar hänger ihop. Många spelare blir supporters och många blir tränare. De värderingar som syns i en del av fotbollen dyker förr eller senare upp i en annan. Vi tror att ungdomsfotbollen är ett bra ställe att börja på för att lägga grunden till ett medvetet förhållningssätt till normer och ett schysst förhållningssätt till varandra.

Idag ingår detta material som en del av vårt interna utbildningsprogram ”Vi spelar ihop” i AIK Fotboll där tränare arbetar med värdegrundsfrågor riktat till spelarna.

SEF, EFD samt SvFF är organisationer och förbund som ser att detta metodmaterial fyller en viktig funktion i att ge tränare verktyg att arbeta med dessa viktiga frågor och därför väljer att framhålla detta arvsfondsprojekt.

Materialet kan beställas via denna sida.

Ansvarig för Fotboll för alla är Max Bergander, max.bergander@aikfotboll.se.

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019